Header image Система за самооценка на административното обслужване  
Въпроси и отговори Header image Вход в системата
Съобщение

От 2016 година попълването на информация в Системата за самооценка на административното обслужване се прави през Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).
С писмо №02.19-30 от 11.12.2015 г. на и.д. главен секретар на Министерския съвет са дадени подробни указания за организацията за работа в ИИСДА.
 
 
По въпроси във връзка с конкретни услуги и/или структури на централната администрация в СУНАУ може да се обръщате към (моля, погледнете файл SUNAU razpredelenie.pdf)

IISDA_02.19-30-11.12IISDA.pdf
SUNAU Pravila.pdf
SUNAU_razpredelenie.pdf

 

 

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Актуална информация по Проекта може да прочетете в прикачения файл.


1_information_1105.pdf
2_information_0307.pdf
3_information 0809.pdf
4_information 0412.pdf
За системата
Попълването и публикуването на отчетите в Системата за самооценка на административното обслужване е регламентирано в чл. 23 от Наредба за административното обслужване.
Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО) е Интернет базирана система за измерване на качеството на услугите и резултатите от дейността по административното обслужване, която е достъпна за отделните администрации на централно, регионално и местно ниво.
Въпросникът е разработен въз основа на модела на Европейската фондация за управление на качеството. Тя е средство за събиране на данни за процесите, свързани с административното обслужване в страната, чрез генериране периодични отчети, на базата на които се извършва анализ на изпълнението.
С помощта на ССАО се извършва анализ на процеса на предоставяне на административни услуги и дефиниране на съответните изводи и препоръки за подобряване на обслужването на принципа на “едно гише”.
Вход в системата
Въведете своето потребителско име и парола в полетата по-долу.
Потребителско име *
Парола *
Регистрация на потребители
Ако не сте регистрирани в системата, следва да попълните заявка за регистрация, която ще бъде прегледана от координатора на системата.

Контакти
Румяна Русева
Администрация на Министерския съвет
email: R.Ruseva@government.bg
Телефони за контакт: 9403624

Мая Каменова
Администрация на Министерския съвет
email: M.Kamenova@government.bg
Телефони за контакт: 9403616