Header image Система за самооценка на административното обслужване  
Въпроси и отговори Header image Вход в системата
Съобщение

 
При необходимост от вписване/корекции на услуги в СУНАУ, моля да попълвате Заявлението за вписване. Изчерпателното, коректно и пълно попълване на заявлението в съответствие с утвърдените Правила за организацията на дейността по поддържане на СУНАУ, е задължително условие за разглеждане и вписване на промените.
 

По въпроси във връзка с конкретни услуги и/или структури на централната администрация в СУНАУ може да се обръщате към (моля, погледнете файл SUNAU razpredelenie.pdf)


SUNAU Pravila.pdf
SUNAU zaiavlenie_form.doc
SUNAU_razpredelenie13.pdf

 

Списък с унифицирани наименования на административните услуги
актуализиран към 16.12.2014 г.


SUNAU_SSAO-2014-1612.xls

 

 

 

Системата ще бъде отворена за регистрация на 15 декември 2014 г.
Въвеждането на данни може да започне на 5 януари 2015 г.
Утвърждаването
на въведената информация (публикуване на отчета) следва да приключи до 27 февруари 2015 г.

В системата се регистрират и отчитат само административните структури, които предоставят административни услуги по смисъла на Закона за администрацията (структурите, които имат вписани услуги в СУНАУ).

Нова регистрация следва да се прави само в случай, че има промяна на заповедта за определяне на служителите, които попълват и утвърждават отчетите или до момента не е имало регистрация.

За регистриране в системата ръководителят на съответната администрация (главен секретар/секретар) издава заповед, с която определя служителите, които ще отчитат и утвърждават данни в ССАО.

Копие от заповедта се прикачва в системата, което е задължително условие за регистрация на административната структура/определените служители.

Утвърждаващите и отчитащите сами попълват своята парола и потребителско име при регистрация в системата и не трябва да очакват генериране на допълнителни парола и потребителско име. При коректно и пълно въведени данни във формата, определените служителите, получават на e-mail адрес потвърждение за успешно регистриране.

Функциите на отчитащия и утвърждаващия служители данни в ССАО са както следва:

отчитащпопълва информацията за периода; въвежда и коригира отчетите в режим “чернова”; прави справки в отчетите само за неговата административна структура;

утвърждаващ – има възможност да попълва информация; да преглежда попълнените от отчитащия данни; да коригира и въвежда информация в отчетите в режим “чернова”; да прави справки за своята административна структура. След преглед на въведената информация утвърждаващият публикува отчета.

 

За улеснение, като прикачени файлове, предоставяме:

• Съдържание на въпросите, по които следва да бъде попълнена информация.
• Примерна заповед за определяне на служители, които попълват и утвърждават отчетите в ССАО.
• СУНАУ (услугите, които следва да бъдат отчетени през 2014 г.).

За гарантиране на безпроблемна и коректна работа, системата следва да се достъпва с Internet Explorer.


SSAO_questions.doc
SUNAU_SSAO-2014-1512.xls
zapoved_primer.doc
За системата
Попълването и публикуването на отчетите в Системата за самооценка на административното обслужване е регламентирано в чл. 23 от Наредба за административното обслужване.
Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО) е Интернет базирана система за измерване на качеството на услугите и резултатите от дейността по административното обслужване, която е достъпна за отделните администрации на централно, регионално и местно ниво.
Въпросникът е разработен въз основа на модела на Европейската фондация за управление на качеството. Тя е средство за събиране на данни за процесите, свързани с административното обслужване в страната, чрез генериране периодични отчети, на базата на които се извършва анализ на изпълнението.
С помощта на ССАО се извършва анализ на процеса на предоставяне на административни услуги и дефиниране на съответните изводи и препоръки за подобряване на обслужването на принципа на “едно гише”.
Вход в системата
Въведете своето потребителско име и парола в полетата по-долу.
Потребителско име *
Парола *
Регистрация на потребители
Ако не сте регистрирани в системата, следва да попълните заявка за регистрация, която ще бъде прегледана от координатора на системата.

Контакти
Румяна Русева
Администрация на Министерския съвет
email: R.Ruseva@government.bg
Телефони за контакт: 9403624

Мая Каменова
Администрация на Министерския съвет
email: M.Kamenova@government.bg
Телефони за контакт: 9403616