Header image Система за самооценка на административното обслужване  
Въпроси и отговори Header image Вход в системата
Съобщение

 

Списък с унифицирани наименования на административните услуги
актуализиран към 6.01.2015 г.
(актуализирани услугите, предоставяни от общинските администрации)


SUNAU-2015-0601.xlsx

 

За гарантиране на безпроблемна и коректна работа, системата следва да се достъпва с Internet Explorer. В случай, че работите с версия на IE 9.0 или по-висока е необходимо да бъдат направени следните настройки на браузъра:

1.   Tools -> Compatibility View Settings -> В показващия се прозорец, в полето Add this site се попълва government.bg и се натиска бутон Add.

2.   Рестартира се браузъра.

 

 

Системата е отворена за регистрация от 15 декември 2014 г.
Въвеждането на данни започна на 5 януари 2015 г.
Утвърждаването
на въведената информация (публикуване на отчета) следва да приключи до 27 февруари 2015 г.

В системата се регистрират и отчитат само административните структури, които предоставят административни услуги по смисъла на Закона за администрацията (структурите, които имат вписани услуги в СУНАУ).

Нова регистрация следва да се прави само в случай, че има промяна на заповедта за определяне на служителите, които попълват и утвърждават отчетите или до момента не е имало регистрация.

За регистриране в системата ръководителят на съответната администрация (главен секретар/секретар) издава заповед, с която определя служителите, които ще отчитат и утвърждават данни в ССАО.

Копие от заповедта се прикачва в системата, което е задължително условие за регистрация на административната структура/определените служители.

Утвърждаващите и отчитащите сами попълват своята парола и потребителско име при регистрация в системата и не трябва да очакват генериране на допълнителни парола и потребителско име. При коректно и пълно въведени данни във формата, определените служителите, получават на e-mail адрес потвърждение за успешно регистриране.

Функциите на отчитащия и утвърждаващия служители данни в ССАО са както следва:

отчитащпопълва информацията за периода; въвежда и коригира отчетите в режим “чернова”; прави справки в отчетите само за неговата административна структура;

утвърждаващ – има възможност да попълва информация; да преглежда попълнените от отчитащия данни; да коригира и въвежда информация в отчетите в режим “чернова”; да прави справки за своята административна структура. След преглед на въведената информация утвърждаващият публикува отчета.

 

За улеснение, като прикачени файлове, предоставяме:

• Съдържание на въпросите, по които следва да бъде попълнена информация.
• Примерна заповед за определяне на служители, които попълват и утвърждават отчетите в ССАО.
• СУНАУ (
услугите, които следва да бъдат отчетени през 2014 г.).

 


SSAO_questions.doc
SUNAU_SSAO-2014-1512.xls
zapoved_primer.doc
За системата
Попълването и публикуването на отчетите в Системата за самооценка на административното обслужване е регламентирано в чл. 23 от Наредба за административното обслужване.
Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО) е Интернет базирана система за измерване на качеството на услугите и резултатите от дейността по административното обслужване, която е достъпна за отделните администрации на централно, регионално и местно ниво.
Въпросникът е разработен въз основа на модела на Европейската фондация за управление на качеството. Тя е средство за събиране на данни за процесите, свързани с административното обслужване в страната, чрез генериране периодични отчети, на базата на които се извършва анализ на изпълнението.
С помощта на ССАО се извършва анализ на процеса на предоставяне на административни услуги и дефиниране на съответните изводи и препоръки за подобряване на обслужването на принципа на “едно гише”.
Вход в системата
Въведете своето потребителско име и парола в полетата по-долу.
Потребителско име *
Парола *
Регистрация на потребители
Ако не сте регистрирани в системата, следва да попълните заявка за регистрация, която ще бъде прегледана от координатора на системата.

Контакти
Румяна Русева
Администрация на Министерския съвет
email: R.Ruseva@government.bg
Телефони за контакт: 9403624

Мая Каменова
Администрация на Министерския съвет
email: M.Kamenova@government.bg
Телефони за контакт: 9403616